Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
286. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32131
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013.
 
287. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1020
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1020
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 266/2017
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32132
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. (Tο ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες)
 
288. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32157
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32157
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή.
 
289. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1017
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1017
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32134
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα.
 
290. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 291/2017
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32145
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ.291/2017 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ.,αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.
 
291. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/1/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ10042/οικ.5472/128  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32102
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
 
292. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/1/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1014
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1014
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32105
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016.
 
293. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 29/1/2018 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: 588  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-19
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32123
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: (2η Έκδοση) Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 
294. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/1/2018 Αριθμός: ΦΕΚ185Β
Πρωτόκολλο: οικ.3589/Δ9/1/1028  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ185Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32093
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/ 30.08.2013)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2018.
 
295. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/1/2018 Αριθμός: 02
Πρωτόκολλο: ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-02
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32126
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
 
296. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 26/1/2018 Αριθμός: ΦΕΚ181Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/οικ.170472  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ181Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32100
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».
 
297. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/1/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1012
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 126Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1012
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32087
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512//2018 (Α'5), ως πρός την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.
 
298. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1013
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1013
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32069
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω.
 
299. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/1/2018 Αριθμός: 03
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./86/105979  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-03
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.
 
300. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6030  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-32045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32045
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Oδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english