Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
301. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/1/2018 Αριθμός: ΦΕΚ5Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4512/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32101
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
 
302. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/1/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 17079  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-32050
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου, στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την διαχείριση – λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής βάσεως δεδομένων υποστήριξης της τήρησης και λειτουργίας του "Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)" της παρ.8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄).
 
303. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/1/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 13
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 13
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32616Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 
304. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/1/2018 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/14394/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή της υπ'αριθμ. 251/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την άρνηση καταβολής μη οφειλομένων για οποιονδήποτε λόγο ή την αναζήτηση των αχρεωστήτως ή μη νομίμως καταβληθέντων χρηματικών ποσών τα οποία ισχύουν και όταν δεν υπάρχει σιωπηρή αλλά ρητή έγκριση.
 
305. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 12/1/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3833  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.
 
306. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/1/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2/2176/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32011
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32011
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 
307. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/1/2018 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31988
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english