Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
31. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 1/11/2015 Αριθμός: ΦΕΚ134Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4340/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ134Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29436
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
 
32. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/10/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1241
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1241
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29438
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015.
 
33. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/10/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1240
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2358Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1240
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29455
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
34. Υπ. Επικρατείας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 29/10/2015 Αριθμός: ΦΕΚ133Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4339/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΠ-ΦΕΚ133Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
 
35. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/10/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2262Β
Πρωτόκολλο: οικ. 46454/Δ9.12694  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2262Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29415
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο ν), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», όπως ισχύει, για το έτος 2015.
 
36. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 17/10/2015 Αριθμός: ΦΕΚ129Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4337/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ129Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 
37. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 15/10/2015 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Απόφαση 15/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΑΡΠΑΓ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29558
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Kεφαλαιώδους σημασίας Aπόφαση 15/2015 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία επέρχεται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως τυχόν πλημμελειών του, η έγκριση Α.Π.Ε. μετά την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς την Προϊσταμένη Αρχή. Η απόφαση αυτή υιοθετεί αυτή την εξαιρετικά ευνοϊκή για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ερμηνεία, ξεκαθαρίζοντας ένα φλέγον για τους αναδόχους δημοσίων έργων ζήτημα. Παρατίθεται στη συνέχεια και η κρίσιμη δικανική κρίση, που ευρίσκεται στη σελίδα 10 (όλη η μείζων πρόταση της απόφασης ευρίσκεται στις σελ. 8 – 9): «Σύμφωνα, όμως, με όσα προηγουμένως αναπτύχθηκαν, και ιδία της ανάγκης να αποφεύγονται οι άσκοπες παρατάσεις προθεσμιών των δημοσίων έργων με συνέπεια την αδικαιολόγητης αναθεώρηση των τιμών, που προσαυξάνουν ανεπίτρεπτα το κόστος της κατασκευής τους, καθώς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, που πρέπει να διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου, η άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή ΑΠΕ προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κατασκευής του έργου συνεπάγεται, υπό το καθεστώς του π.δ/τος 609/1985 τη σιωπηρή (αυτοδίκαιη, πλασματική) έγκριση του ΑΠΕ ανεξάρτητα από το αν συντρέχουν ή όχι όλα τα αναγκαία για τη σύννομη κατάρτισή του στοιχεία, ήτοι αν αφορά εργασίες που εκτελέστηκαν ήδη κατά την σύνταξη και υποβολή του στην Προϊσταμένη Αρχή».
 
38. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 12/10/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Α 1133403 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-29414
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29414
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περί καταβλητέου φόρου αμοιβών μηχανικών οι οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης.
 
39. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/10/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1223
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1223
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29387
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
 
40. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/10/2015 Αριθμός: 46
Πρωτόκολλο: Γ36/02/313  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-46
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29374
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α' 107), 4305/2014 (Α' 237) και 4321/2015 (Α' 32).
 
41. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/10/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1216
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2143Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1216
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29371
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.
 
42. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 5/10/2015 Αριθμός: 3526
Πρωτόκολλο: 3526/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΣτΕ-3526
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29559
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση ΣτΕ (7μελούς) 3526/2015, που αφορά την αναγκαιότητα όχλησης για την έναρξη τοκοφορίας ενός λογαριασμού. Αποτελεί την απόφαση που εξέδωσε η 7μελής σύνθεση του ΣτΕ κατόπιν παραπομπής σ’ αυτή λόγω μείζονος σπουδαιότητας από την ΣτΕ 27/2015 (5μελούς συνθέσεως). Η ΣτΕ 3526/2015 (7μελούς) επέλυσε οριστικά το θέμα και αποφάνθηκε τα εξής: α) Δεν απαιτείται όχληση για την έναρξη τοκοφορίας λογαριασμού και β) η τοκοφορία αρχίζει αυτοδικαίως μετά την παρέλευση μηνός από τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας για έλεγχο και διόρθωση του λογαριασμού, ή (συνάγεται), σε περίπτωση κατά την οποία ο λογαριασμός εγκρίθηκε προ της παρέλευσης της μηνιαίας προθεσμίας, μετά την παρέλευση μηνός από τη ρητή έγκρισή του.
 
43. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/10/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2131Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π.0001292 ΕΞ 2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2131Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29364
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ2015/ Χ.Π.2672 /25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 
44. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/10/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1227
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1227
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29413
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.
 
45. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/10/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1212
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ2120Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1212
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english