Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
46. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2119Β
Πρωτόκολλο: 769, 770  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2119Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29355
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: - Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει. - Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει
 
47. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/9/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2110Β
Πρωτόκολλο: 70905  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2110Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29345
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ’ αριθμ. 57384/31.8.2015 όμοια (Β΄ 1867).
 
48. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/9/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ 2015 /Χ.Π.2672  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-29334
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29334
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
49. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2015 Αριθμός: 12
Πρωτόκολλο: ΔΝΣγ/οικ.58457/ΦΝ 463.2  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-12
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων του Ν. 3316/2005.
 
50. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/9/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1217
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1217
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29363
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
 
51. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 23/9/2015 Αριθμός: ΦΕΚ116Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 73/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ116Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29325
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
 
52. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/9/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1204
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2077Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29335
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά.
 
53. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 22/9/2015 Αριθμός: ΦΕΚ114Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 70/2015, ΠΔ 71/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ114Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29326
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: - Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. - Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
54. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/9/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1206
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2215Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1206
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
55. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/9/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1928Β
Πρωτόκολλο: 91187  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1928Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29309
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4314/2014.
 
56. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/9/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Οικ. 20958  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΡΓΑΣ-29280
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29280
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των εργαζομένων.
 
57. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/9/2015 Αριθμός: ΦΕΚ2021Β
Πρωτόκολλο: 90947  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2021Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29346Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005.
 
58. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/9/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 90895/Α.Π. 5424  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΑΝ-29310
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29310
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015).
 
59. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1198
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1873Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1198
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29274
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του N. 4174/2013 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων.
 
60. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 3/9/2015 Αριθμός: 10
Πρωτόκολλο: 3709  
 Αρχείο .pdf: 2015ΕΑΑΔΗΣΥ-10
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29266
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέματα που ανακύπτουν κατά την χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής της.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english