Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617
Σύνολο Εγγραφών: 246
61. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/9/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1196
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1873Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1196
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29273
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
 
62. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/9/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1200
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2001B  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1200
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29314
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 
63. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/8/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1867Β
Πρωτόκολλο: 57384  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1867Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).
 
64. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/8/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1866Β
Πρωτόκολλο: Υ22-Υ23-Υ15-Υ14-Υ16-Υ17-Υ18-Υ19-Υ20-Υ21-Υ24  
 Αρχείο .pdf: 2015ΠΡΩΘ-ΦΕΚ1866Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29245
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 
65. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1189
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1909Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29284
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
 
66. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/8/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1822Β
Πρωτόκολλο: Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1822Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29233
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
 
67. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1184
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ1816Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29230
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013A.
 
68. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1183
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1795Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1183
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29223
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
 
69. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/8/2015 Αριθμός: ΦΕΚ1721Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1721Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29214
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
70. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/8/2015 Αριθμός: ΦΕΚ94Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4336/2015  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ94Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29212
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
 
71. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1179
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1179  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1179
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29211
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 
72. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1182
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1832Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29234
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS.
 
73. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1178
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1940Β  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29293
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31−12−2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».
 
74. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2015 Αριθμός: ΠΟΛ 1174
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1174  
 Αρχείο .pdf: 2015ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29195
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόσθετες διευκρινίσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης μετά την ψήφιση του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015).
 
75. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/8/2015 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ε40/586  
 Αρχείο .pdf: 2015ΙΚΑ-29194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 29194
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english