Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
91. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 102102  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-33054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής αντίγραφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
 
92. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5034  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-33061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33061
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων.
 
93. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 4237/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33122
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν προβλέπεται δυνητικός τρόπος φορολογίας των διατάξεων του άρθρου 12 § 2 περ. στ’ του ν. 4172 /2013 Άρθρο 19 του ν. 4174/2013, άρθρο 12 και 21 ν. 4172/2013 ΠΟΛ. 1047/12-02-2015, ΠΟΛ.1085/20-03-2014.
 
94. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5035  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-33046
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33046
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.
 
95. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 28/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5036  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-33047
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33047
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων.
 
96. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/9/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1180
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1180
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
 
97. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/9/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1181
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4322Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1181
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33051
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”.
 
98. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Τεχνική Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 25/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4962  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-33342
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33342
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016.
 
99. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/9/2018 Αριθμός: ΦΕΚ 4203Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ 4203Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.
 
100. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/9/2018 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο: Σ40/63/1129189  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-43
Συνημμένα: α) Απόσπασμα ΦΕΚ 85Α/2016 β) Έγγραφο
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33036
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.
 
101. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.49460/1109  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-33035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33035
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
 
102. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/9/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1176
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 4294Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1176
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33050
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
 
103. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 21/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1139451ΕΞ2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33034
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33034
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.
 
104. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 17/9/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ Α 1136043 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33023
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση.
 
105. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/9/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1174
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1174
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english