Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
121. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3584Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3584Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32951
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.
 
122. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/8/2018 Αριθμός: 36
Πρωτόκολλο: ΔΣΣΕ/Υ/73/1018830  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-36
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32974
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α’/18-07-2018) περί «Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας».
 
123. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3579Β
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1162  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3579Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 35789Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1169
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1169
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32957
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
 
125. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3498Β
Πρωτόκολλο: 86768  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3498Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32946
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου Α: πληρότητας της αίτησης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση και συμπλήρωση των προθεσμιών των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62/2017), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
126. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3251Β
Πρωτόκολλο: 43614/996  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3251Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32947
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
 
127. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3496Β
Πρωτόκολλο: Φ.10043/43602/Δ18.2592  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3496Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32949
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).
 
128. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 21/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ152Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 82/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ152Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32999Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017)».
 
129. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3541Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32948
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
 
130. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/8/2018 Αριθμός: 27
Πρωτόκολλο: 42203  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-27
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32939
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”»).
 
131. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Τεχνική Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 10/8/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4264  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-32963Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32963Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμβάσεις καινοτομίας.
 
132. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Τεχνική Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ Ημερομηνία: 10/8/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4263  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΑΑΔΗΣΥ-32938
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32938
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εννοια των συμβάσεων παραχώρησης.
 
133. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1148
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3381Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1148
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32940
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).
 
134. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/8/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32930
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3-8-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών».
 
135. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/8/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3240Β
Πρωτόκολλο: 2/58493/ΔΠΓΚ  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3240Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 39576Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english