Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 154
76. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/8/2001 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17α/72/1/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 216/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11640
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή προσφορών στις δημοπρασίες δημοσίων έργων, από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Ατομική Γνωμοδότηση ΝΣΚ 216/2001. Με την γνωμοδότηση αυτή δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στις δημοπρασίες δημοσίων έργων με αντιπρόσωπο ο οποίος είναι διορισμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όχι από τον ασκούντα την ατομική επιχείρηση αλλά από τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί από τον επιχειρηματία εργολήπτη με γενικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 
77. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/8/2001 Αριθμός: 19
Πρωτόκολλο: Δ11δ/0/7/118  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-19
Συνημμένα: Πίνακες
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11637
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων ετών 1999 και 2000 που αφορούν στις συμβάσεις δημοσίων έργων σε εφαρμογή του άρθρου 32 του ΠΔ 334/2000.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 1/8/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 522
Πρωτόκολλο: 522/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 522
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11916
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανοιγμα ή μη των οικονομικών προσφορών όταν ο ανταγωνισμός είναι ανεπαρκής.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1188
Πρωτόκολλο: 1073211/1506/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1188
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 9Α'/2001 (ν. 2880/2001 άρθ. 9 παρ. 6)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12919
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1191
Πρωτόκολλο: 1064332/3834-11/0016  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1191
Συνημμένα: ΠΟΛ 1144/2000 (Υπ. Απόφ.αρ. 1039904/2430/0016Α/25.4.2000)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11648
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθ. 1039904/2430/0016Α/25.4.2000 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί παροχής τηλεομοιοτυπίας με την οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενημερότητα συναλλασσομένου σε πιστοποιούμενους φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.
 
81. Υπ. Πολιτισμού
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 25/7/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 498
Πρωτόκολλο: 498/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΠΟ-ΝΣΚ 498
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11915
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται για την περίπτωση σύναψης σύμβασης με ανάδοχο εκτέλεσης προκαταρκτικών εργασιών έργου, στην οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη των δαπανών για απαραίτητες αρχαιολογικές εργασίες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις επέκτασης της σύμβασης αυτής και της καταβολής του απαιτούμενου ποσού.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/7/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1187
Πρωτόκολλο: 1072306/4143-12/0016/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1187
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12113
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
 
83. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2001 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ17α/09/39/Φ.Ν412  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-18
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 478/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11611
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός ανεκτέλεστου ορίου. Η προβλεπόμενη, από το άρθρο 16 παραγρ.7 εδ.9 του Ν.1418/1984 (όπως ισχύει), δυνατότητα συμμετοχής μιας εργοληπτικής επιχείρησης Η τάξης σε δημοπρασία για την κατασκευή ενός δημοσίου έργου με βάση την "καθαρή της θέση" και η προβλεπόμενη από το επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου επίκληση της "καθαρής της θέσης" για τον υπολογισμό του ανεκτέλεστου ορίου, μπορεί να λάβει χώρα όχι μόνο στις περιπτώσεις που η Εταιρεία συμμετέχει μόνη της (αυτοτελώς) στη δημοπρασία, αλλά και όταν συμμετέχει σε κοινοπραξία με άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις της ίδιας τάξης.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/7/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1183
Πρωτόκολλο: 1065868/10569/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1183
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11590
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 δεν έχουν εφαρμογή εφόσον κατά τον έλεγχο δεν προέκυψαν αποδεδειγμένα, στοιχεία απόκρυψης κερδών μέσω υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων.
 
85. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/7/2001 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/οικ/10143  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-11547
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 316/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11547
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή γνωμοδότησης ΝΣΚ 316/2001 σχετικά με προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΕΚ. Εχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΜΕΚ: α) Οι αλλοδαποί υπήκοοι εφόσον διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα και έχουν εγγραφεί στα μητρώα των τακτικών μελών του ΤΕΕ, β) Οι αλλοδαποί υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε και γ) Οσοι κατέχουν πτυχίο ειδικότητας που δεν προσφέρεται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι οποίοι βάσει σχετικού νόμου του ΤΕΕ εντάσσονται στη συγγενέστερη των βασικών ειδικοτήτων.
 
86. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/7/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1168
Πρωτόκολλο: 1063790/1444/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1168
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11845
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπαγωγή στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠΟΛ 1144/20.5.1998, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000. Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. και άλλες διατάξεις.
 
87. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 27/6/2001 Αριθμός: ΝΣΚ 453
Πρωτόκολλο: 453/2001  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 453
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 12494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς με βάση το τριπλάσιο της καθαρής θέσης. β) Πιστοποιητικά αλλοδαπής εταιρείας, κράτους μέλους της Ε.Ε., περί καταδίκης για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική της συμπεριφορά και για μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, όταν συμμετέχει σε διαγωνισμό δημοσίου έργου.
 
88. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 27/6/2001 Αριθμός: 45
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 2001/45/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 2001ΕΕ-45
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21797
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: 1059973/442/0015  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: Υπόδειγμα βεβαίωσης ασφαλ. Ενημερότητας
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11540
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α..
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/6/2001 Αριθμός: ΠΟΛ 1167
Πρωτόκολλο: 1059883/3379/459/0014  
 Αρχείο .pdf: 2001ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1167
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 26/2001
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 11589
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάλογη εφαρμογή της μείωσης κατά 50% των προστίμων ΚΒΣ και στα πρόστιμα του ΦΠΑ, που επιβάλλονται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english