Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123
Σύνολο Εγγραφών: 36
16. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/1997 Αριθμός: 20
Πρωτόκολλο: Δ17α/04/60/Φ.Ν.312  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-20
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 419/1996, Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15/10666/18.7.1996
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6901
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".
 
17. Ι.Κ.Α.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/6/1997 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 1997ΙΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22327
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38,39 και 40 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.
 
18. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/6/1997 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 858/ΓΘ10  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-6841
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 349/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6841
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της 349/1997 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά α) με την νομιμότητα εκδίκασης ενστάσεως μετά το άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών, β) με ασάφεια οικονομικής προσφοράς, λόγω παραλήψεως στοιχείων από την ολόγραφη αναγραφή της τιμής άρθρου του τιμολογίου προσφοράς.
 
19. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/6/1997 Αριθμός: 17
Πρωτόκολλο: Δ17α/59/1/Φ.Ν.380  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-17
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 314/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6809
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν παρακρατείται ποσοστό 20% στις μελέτες που εκπονούνται για την ανάθεση του έργου με το σύστημα "μελέτη-κατασκευή".
 
20. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/1997 Αριθμός: 15
Πρωτόκολλο: Δ17α/05/52/Φ.2.2.1  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-15
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7062
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 
21. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/1997 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/52/Φ.Ν.380  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-16
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 272/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αμοιβές μελετών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό δημοπρατούμενου έργου. Τα κονδύλια που περιλαμβάνονται για αμοιβές μελετών δεν επανυπολογίζονται με βάση την έκπτωση της δημοπρασίας.
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/6/1997 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: Δ17γ/53/6/Φ.4.8  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-14
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 271/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6771
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αμοιβές μελετών στην περίπτωση κατ'αποκοπήν τιμήματος. Αποδοχή Γνωμοδότησης ΝΣΚ 271/97.
 
23. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/6/1997 Αριθμός: 13
Πρωτόκολλο: Δ17γ/09/48/Φ.5.3  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-13
Συνημμένα: Απόφαση ΣτΕ αρ. 159/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6770
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων εγκρίσεως πρακτικών δημοπρασίας. Εφόσον η σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε πριν από την περιέλευση με οποιοδήποτε τρόπο της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως στη Διοίκηση, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως των αποσπαστών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί πριν τη σύναψη της σύμβασης.
 
24. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/5/1997 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: Δ16α/165/10/258/ΑΦ  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-11
Συνημμένα: ΠΔ 305/1996 (ΦΕΚ 212Α/29.8.1996)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 305/1996 για την ασφάλεια και την υγεία στα εργοτάξια.
 
25. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/5/1997 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 1200  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-6529
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6529
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση τευχών δημοπράτησης από τις Υπηρεσίες.
 
26. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/5/1997 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 130159  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΡΓΑΣ-6802
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6802
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ".
 
27. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/1997 Αριθμός: 9
Πρωτόκολλο: Δ17α/27/2/ΦΝ 294  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΧΩΔΕ-9
Συνημμένα: Γνωμοδότηση ΝΣΚ 109/1997
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6608
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δαπάνες επιτάξεων και αρχαιολογικών ερευνών. Αποδοχή Γνωμοδότησης ΝΣΚ 109/1997. Οι δαπάνες για την ασφαλή εκσκαφή ανευρεθέντων τυχαία αρχαιολογικών ευρημάτων και επιτάξεως εδαφικών εκτάσεων πριν τη συντέλεση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, δεν σχετίζονται με την έντεχνη κατασκευή δημοσίων έργων, και ως εκ τούτου, δεν υπολογίζονται με οποιοδήποτε τρόπο για τον προσδιορισμό, του ποσού και του ποσοστού πέραν του 50% της αρχικά προβλεπομένης συμβατικής δαπάνης για την κατασκευή δημοσίων έργων.
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/4/1997 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1042365/251/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997 (ν. 2459/1997 άρθ. 21 έως και 35)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 6648
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 21 έως και 35 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φοροαπαλλαγών και άλλες διατάξεις". Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους. Τροποποήθηκε από την ΠΟΛ 1119/2004
 
29. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/4/1997 Αριθμός: ΦΕΚ252Β
Πρωτόκολλο: Φ21/478  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ252Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22330
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων.
 
30. Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/3/1997 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 10543  
 Αρχείο .pdf: 1997ΥΠΕΘΟ-7594
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 7594
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθνικό σύστημα παροχής τεχνικής υποστήριξης στις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών. Συμπληρωματικές πληροφορίες.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english