Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 307
241. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/3/2018 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./291/382406  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ– ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα.
 
242. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 15/3/2018 Αριθμός: 151
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΛΣΥΝ-151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι πρόσθετοι όροι που απαιτήθηκαν για έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατ. € κρίθηκαν δυσανάλογοι. Επίσης, αναφέρεται ότι η επίκληση εμπειρίας συνιστά δικαίωμα των διαγωνιζόμενων και όχι βάση υπέρ της αναθέτουσας αρχής ώστε να προσθέτει ειδικούς όρους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ κλήθηκαν τύποις να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
 
243. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 13/3/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 43
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 43/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32810Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν συνάδει με την έννοια του ομολογιακού δανείου του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 η έκδοση μίας ομολογίας για όλο το ομολογιακό δάνειο και, επομένως, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η απαλλακτική ρύθμιση του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 (πλειοψ.). Κατά τα λοιπά η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 παρέχει πλήρη ελευθερία διαμόρφωσης του δανείου ως προς τον αριθμό των ομολογιούχων και τη σχέση που μπορεί να τους συνδέει με την εκδότρια. Στις περιπτώσεις αυτές ομολογιακών δανείων έχει εφαρμογή η απαλλακτική διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 (ομόφ.).
 
244. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 13/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Φ.30043/59517/Δ15-16/1001  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32343
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
 
245. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1045
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 881Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1045
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32339
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017
 
246. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 13/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1044
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 880Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32340
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3.
 
247. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1048
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 986Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1048
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32356
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των οποίων η προθεσμία έληγε τη χρονική περίοδο από 05.03.2018 έως και 12.03.2018, λόγω πυρκαγιάς στη Δ.Ο.Υ.
 
248. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/3/2018 Αριθμός: 14
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-14
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32318
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.
 
249. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/3/2018 Αριθμός: 11
Πρωτόκολλο: 334264  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-11
Συνημμένα: Έγγραφα ΥΠΕΚΑΑ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32320
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016.
 
250. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 7/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 5731  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-32337
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32337
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτιµώµενη αξία σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.
 
251. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ773Β
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ'/12061/293  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ773Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32307
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
252. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2018 Αριθμός: 09
Πρωτόκολλο: 317405  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-09
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32297
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ.
 
253. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1037
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1037
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32298
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
 
254. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ756Β
Πρωτόκολλο: 171563/131  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ756Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32270
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
255. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/2/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1035
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1035
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english